Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, PGE Nowa Energia sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione w naszej organizacji na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest PGE Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. PGE Nowa Energia sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.pgene@gkpge.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

PGE Nowa Energia sp. z o.o. jest częścią największej w Polsce grupy energetycznej - PGE. Zadaniem spółki jest identyfikowanie nowych obszarów biznesu oraz technologii, usług i rozwiązań, które mogą być włączone do działalności operacyjnej Grupy PGE. W zależności od Pani/Pana relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w innych celach i zakresie:

 

1. Proces przetwarzania danych osobowych Klientów:

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja usługi m.in. PGEmobility, a także:

- w celu likwidacji ewentualnych szkód komunikacyjnych,

- w celach rozpatrywania złożonych reklamacji lub prowadzonej innej korespondencji,

- w celach archiwalnych (dowodowych),

- w celach księgowych, tj. w celu wystawienia dokumentu księgowego i jego archiwizacje,

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.),

 

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu złożenia sprzeciwu.

Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana.

 

2. Proces przetwarzania danych osobowych kontrahentów i dostawców Administratora:

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Realizacja umowy z kontrahentem lub dostawcą jak również obrona przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenie.

 

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających lub do czasu złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora.

Dane osobowe są pozyskiwane w od Pani/Pana w sytuacji, gdy prowadzi Pani/ Pan działalność gospodarczą lub jest Pani/ Pan reprezentantem osoby prawnej. Administrator danych mógł pozyskać również dane Pani/ Pana z uwagi, iż jest Pani/ Pan pracownikiem/ współpracownikiem kontrahenta lub dostawcy Administratora danych. 

 

3. Proces przetwarzania danych osobowych w przedmiocie rozpatrywania skarg, reklamacji

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż od Pani/Pana.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia sprzeciwu. Po złożeniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osoby, która wniosła sprzeciw, w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów tej osoby.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością PGE Nowa Energia sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe w zależności od celu przetwarzania następującym podmiotom: podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, tj. agentowi rozliczeniowemu, ubezpieczycielowi pojazdów oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom dostarczającym rozwiązania teleinformatyczne, firmom księgowym, prawniczym, uczestnikom projektów akceleracyjnych,

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) przenoszenia swoich danych osobowych.

Realizacja określonych praw może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa danych osobowych co do zasady nie będziemy przekazywali poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe Klienta, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast wprzypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym, możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które mogłyby powodować skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać. W procesie realizacji programu PGEmobility, Administrator uwzględnia działania polegające na  profilowaniu, w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, itp.).

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

PGE Nowa Energia sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do PGE Nowa Energia sp. z o.o.
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.

Jakich plików cookies używa PGE Nowa Energia sp. z o.o.

Stosujemy dwa rodzaje plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

 

Urządzenia mobilne:

Android

iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.